لیست اتاق ها

Showing 1-7 of 7 results

اتاق دوتخته هتلی

این سوئیت بزرگ در خشت حیاط دارای یک تخت سکو ساخته شده...

از: 200 تومان شب

اتاق سه تخته هتلی

این سوئیت بزرگ در خشت حیاط دارای یک تخت سکو ساخته شده...

از: 300 تومان شب

اتاق چهار تخته هتلی

این سوئیت بزرگ در خشت حیاط دارای یک تخت سکو ساخته شده...

از: 100 تومان شب

سوئیت چهار تخته

این سوئیت بزرگ در خشت حیاط دارای یک تخت سکو ساخته شده...

از: 200 تومان شب

سوئیت یک خوابه چهار تخته

این سوئیت بزرگ در خشت حیاط دارای یک تخت سکو ساخته شده...

از: 400 تومان شب

سوئیت دو خوابه پنج تخته

این سوئیت بزرگ در خشت حیاط دارای یک تخت سکو ساخته شده...

از: 500 تومان شب

سوئیت سه خوابه هفت تخته

این سوئیت بزرگ در خشت حیاط دارای یک تخت سکو ساخته شده...

از: 300 تومان شب