بازخورد مشتری

پارسا

مدیریت هتل عالی بود و سرویس خدمات رسانی آنها بی نظیر بود.